اقلیم جغرافیایی و روی‌هم‌رفته جغرافیای هر منطقه بوجود آورنده عواملی است كه این عوامل هم منشاء بیماری، و هم منشاء تولید داروی درمان بیماری‌ها به شمار می‌آیند. بررسی این بیماری‌ها و نیز بررسی عناصر جغرافیایی اثرگذار بر تولید دارو در هر اقلیم مورد توجه این محور می‌باشد.

هر محیط انسانی و جامعه‌ای از افراد كه تحت تاثیر جغرافیا، فرهنگ، تمدن یا قومیت خاص گرد هم زندگی می‌كنند در طول زمان سازنده اركان تمدنی آن محیط و اجتماع است و بر این اساس، در طول زمان مكتب های طب سنتی متعددی (ولو در یك محدوده مرزی معین) پدید آمده است. معرفی و سرشماری این مكتب‌ها و رو‌یهم ‌رفته تأثیر محیط انسانی بر پیدایی مكاتب مختلف طب سنتی مورد توجه این محور بوده است.

با توجه به آنكه اقلیم و عناصر جغرافیایی در دو زمینه بروز بیماری‌ها و نیز امكان وجود با تولید داروها تأثیرهای متفاوتی دارند، انسان‌های ساكن در این اقلیم‌ها و مناطق جغرافیایی نیز تحت تأثیر این عوامل اقلیمی و جغرافیایی مكاتب گوناگونی از طب سنتی را در طول زمان پدید خواهند آورد. مجموعه رفتارها، كنش‌های درمانی، استفاده از داروهای وابسته به اقلیم و رویهم رفته وضع طب سنتی مناطق مختلف ( كه طب سنتی اقوام مختلف را پدید می‌آورد)، معرفی این مكاتب قومی مختلف طب سنتی و اجزای سازنده آنها مورد توجه این محور بوده است.