تاجیکستان

تاجیکستان

Flag of Tajikistan.svgتاجیکستان یا جمهوری تاجیکستان کشوری درآسیای میانهاست. پایتخت تاجیکستانشهر دوشنبهاست وزبان رسمیآنفارسی تاجیکیاست، گرچهزبان روسینیز کاربرد گسترده­­‌یبازرگانی و حکومتی دارد. پهناوری تاجیکستان ۱۴۳٬۱۰۰ کیلومتر مربع۹۵‌ام در جهان)) است و جمعیت آن ۸٬۱۶۰٬۰۰۰ تن (۹۸ ام در جهان) است (آمار ۲۰۱۴).

tajikistan small map

این کشور از جنوب با افغانستان، از باختر با ، ازبکستان از شمال با قرقیزستان و از خاور باچینهمسایه ‌است. تاجیکستان یککشور محاط در خشکیاست که در گذشتهراه ابریشماز آن گذر می‌کرده‌است. این کشور، کوهستانی و پربارش است و منابع آب فراوانی دارد.