میراث ناملموس چادر شب بافی؛ شهرستان گرگان - استان گلستان

میراث ناملموس چادر شب بافی؛ شهرستان گرگان – استان گلستان

میراث ناملموس چادر شب بافی؛ شهرستان گرگان – استان گلستان

در بین مردم این منطقه پارچه‌بافی یکی از هنرهای اصیل و سنتی بوده که توسط دستگاهی با اسامی چون تارا، کارچاله، کچکال و… بافته می‌شود و کلیه مراحل کار از جمله رنگرزی، پیله‌کشی، چله‌کشی و… توسط زنان منطقه انجام می‌شود.

نقوش چادر شب بصورت چهارخانه است.

چادر شب بافی منطقه گرگان به شماره ۱۰۰۱ مورخ ۹۱/۱۱/۴ در فهرست آثار ملی میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

میراث ناملموس چادر شب بافی؛ شهرستان گرگان - استان گلستان