تفاهم‌نامه همکاری‌های گردش­‌گری و میراث‌ فرهنگی ایران و عراق

تفاهم‌نامه همکاری‌های گردش­‌گری و میراث‌ فرهنگی ایران و عراق