دسته: کتاب های دیجیتال

مراکز و مؤسسات مقوله دو تحت نظارت یونسکو

حوزه های اصلی فعالیت آگاهی افزایی عمومی  از طریق برگزاری کنفرانسها، سمینارها، نمایشگاهها، و جشنوارهها، مراکز و مؤسسات مقولهی هدف آگاهی افزایی عمومی و تقویت درک بهتر از اهمیت میراث و تنوع فرهنگی را دنبال میکنند. ظرفیت سازی مراکز و مؤسسات مقوله دو دورههای آموزشی و کارگاههای

ادامه مطلب