مراکز و مؤسسات مقوله دو تحت نظارت یونسکو

مراکز و مؤسسات مقوله دو تحت نظارت یونسکو

حوزه های اصلی فعالیت

آگاهی افزایی عمومی  از طریق برگزاری کنفرانسها، سمینارها، نمایشگاهها، و جشنوارهها، مراکز و مؤسسات مقولهی هدف آگاهی افزایی عمومی و تقویت درک بهتر از اهمیت میراث و تنوع فرهنگی را دنبال میکنند. ظرفیت سازی مراکز و مؤسسات مقوله دو دورههای آموزشی و کارگاههای ظرفیتسازی را برای ارتقای مهارتها و تواناییهای مجریان، مؤسسات و سازمانهای فعال در زمینهی حمایت از میراث فرهنگی وتنوع فرهنگی برگزار میکنند. به اشتراک گذاشتن دانش مراکز و مؤسسات مقوله دو، از طریق به اشتراک گذاشتن اطالعات در سطوح بین المللی و منطقهای درک متقابل از تخصص و منابعشان را افزایش میدهند و برنامه های مربوطه را برای طیف گستردهای از مخاطبان ترویج میکنند. شبکه سازی و برنامه های آموزشی برای انتشار موفقیت آمیز اطالعات ضروری هستند. شبکه سازی همکاری ها و شبکه های منطقهای باید در راستای بسیج موثر همه ی ذینفعان و فرصت ها، تحکیم شود. ایجاد یک شبکه ی جهانی زمینه را برای عملیاتی سازی فعالیتهای مشترک با همکاری شرکا و گروه های هدف فراهم میسازد و موجب گردش اطالعات بین مراکز و مؤسسات مقوله دو فعال در حوزه فرهنگ میشود. پژوهش مراکز و مؤسسات مقوله دو پروژهها و فعالیتهای پژوهشی متنوعی را برای کمک به توسعه ی پایگاه دانش و تخصص، و تولید آمار و داده های معتبر در زمینه تخصصی خود انجام میدهند. آنها همچنین از طریق برنامههای پژوهشی موجب تقویت تبادل نظر و تعامل اقدامات موفق میان ذینفعان و جامعه مدنی میشوند. زمینهی تخصصی مراکز و مؤسسات مقوله دو بر اساس تخصص شان در یکی از حوزه های مرتبط با فرهنگ یونسکو انتخاب میشوند. آنها میتوانند به عنوان یک مرکز بین المللی یا قطب های تخصصی منطقهای در حوزه تخصصی مربوطهی خود عمل کنند و از این رو سرمایهی ارزشمندی برای بخش فرهنگ یونسکو به شمار می آیند.

دانلود