حمایت حقوقی از میراث فرهنگی ناملموس از جنبه تطبیقی

حمایت حقوقی از میراث فرهنگی ناملموس از جنبه تطبیقی

نام کتاب : حمایت حقوقی از میراث فرهنگی ناملموس از جنبه تطبیقی

ویراستار : پی یر لوئیجی پتریلو

ترجمه : 

دکتر کوثر فیروزپور

علیرضا گودرزی

تعداد صفحات: ۲۶۲ صفحه

دانلود فایل PDF