اقلیم جغرافیایی و روی‌هم‌رفته جغرافیای هر منطقه بوجود آورنده عواملی است که این عوامل هم منشاء بیماری، و هم منشاء تولید داروی درمان بیماری‌ها به شمار می‌آیند. بررسی این بیماری‌ها و نیز بررسی عناصر جغرافیایی اثرگذار بر تولید دارو در هر اقلیم مورد توجه این محور می‌باشد.

هر محیط انسانی و جامعه‌ای از افراد که تحت تاثیر جغرافیا، فرهنگ، تمدن یا قومیت خاص گرد هم زندگی می‌کنند در طول زمان سازنده ارکان تمدنی آن محیط و اجتماع است و بر این اساس، در طول زمان مکتب های طب سنتی متعددی (ولو در یک محدوده مرزی معین) پدید آمده است. معرفی و سرشماری این مکتب‌ها و رو‌یهم ‌رفته تأثیر محیط انسانی بر پیدایی مکاتب مختلف طب سنتی مورد توجه این محور بوده است.

با توجه به آنکه اقلیم و عناصر جغرافیایی در دو زمینه بروز بیماری‌ها و نیز امکان وجود با تولید داروها تأثیرهای متفاوتی دارند، انسان‌های ساکن در این اقلیم‌ها و مناطق جغرافیایی نیز تحت تأثیر این عوامل اقلیمی و جغرافیایی مکاتب گوناگونی از طب سنتی را در طول زمان پدید خواهند آورد. مجموعه رفتارها، کنش‌های درمانی، استفاده از داروهای وابسته به اقلیم و رویهم رفته وضع طب سنتی مناطق مختلف ( که طب سنتی اقوام مختلف را پدید می‌آورد)، معرفی این مکاتب قومی مختلف طب سنتی و اجزای سازنده آنها مورد توجه این محور بوده است.