هدریِلز، جشن بهاری

هدریِلز، جشن بهاری

نام عنصر هدریِلز، جشن بهاری
کشور ترکیه
سال ثبت ۲۰۱۷
توضیحات مختصر جشن بهار هدریِلز هر ساله در ۶ام ماه می برگزار می‌شود، که به عنوان روز بهار یا بیداری طبیعت شناخته می‌شود. هدریِلز یک اسم مرکب است که از واژه‌های هیدیر و الیاس مشتق شده است و اعتقاد بر این است که محافظان آب و خاک و کمک‌کنندگان مردم، خانواده ها و نیازمندان هستند. به این مناسبت، مراسم و جشن‌های مختلف مرتبط با طبیعت انجام می‌شود که تضمین کننده رفاه، باروری و شکوفایی خانواده و جامعه و محافظت از دام و محصولات برای سال آینده است. این مراسم متعلق به همه شرکت کنندگان است: خانواده ها، کودکان، جوانان، بزرگسالان، رقاصان و خوانندگان. این مراسم دارای معانی فرهنگی ریشه‌ای هستند و احساس تعلق و هویت فرهنگی و فرصتی برای تقویت روابط در جامعه فراهم می‌کنند. مردم با شرکت سالانه در جشن بهار از دوام این مراسم اطمینان می‌یابند. سازماندهی پیچیده رویدادهای مرتبط در سطح محلی، منطقه ای و ملی و مشارکت گسترده افراد، گروه ها و جوامع را تضمین می کند. این جشن به عنوان بخشی اصلی از هویت فرهنگی جوامع محلی شناخته می شود و دانش و مهارت‌های مربوط به آن از طریق ارتباط شفاهی، مشاهده، مشارکت و اجرای آن در خانواده و بین اعضای جامعه منتقل می شود.
حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس دانش و کنش هایی که به طبیعت و جهان معطوف اند/ کنش های اجتماعی، آیین ها، جشن ها
تهدید‌ها __________
SDGs پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار(۲)/  حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی(۱۵)/ ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)/  تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار(۱۷)
لینک دسترسی لینک به ICH
نام عنصر