زبان سوت

زبان سوت

نام عنصر زبان سوت
کشور ترکیه
سال ثبت ۲۰۱۷
توضیحات مختصر زبان سوت،‌ روشی برای برقراری ارتباط است که از سوت برای شبیه سازی و بیان کلمات استفاده می‌کند. این رویه در نتیجه کوه‌های شیب دار و توپوگرافی ناهموار منطقه ایجاد شد، که مردم محلی را ملزم می‌کرد راهی برای برقراری ارتباط در مسافت‌های طولانی پیدا کنند. ماهران این زبان عمدتا کشاورزانی هستند که بیشتر عمر خود را در فضای باز می‌گذرانند. گروه‌هایی که از این زبان استفاده می‌کنند، این عمل را انعکاس کلیدی هویت فرهنگی خود می‌دانند که باعث تقویت ارتباطات و همبستگی بین افراد می‌شود. اگرچه جامعه از اهمیت این عمل آگاه است، اما تحولات فناوری و تغییرات اقتصادی- اجتماعی منجر به کاهش تعداد استادان این زبان و مناطقی که در آن صحبت می‌شود، شده است. یکی از تهدیدهای اصلی این روش استفاده از تلفن‌های همراه است. علاقه نسل جدید به زبان سوت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و این خطر وجود دارد که این زبان به تدریج از محیط طبیعی خود جدا شود و به یک عمل مصنوعی تبدیل شود. علیرغم چنین تهدیدهایی، مردم برای اطمینان از پایداری آن به طور فعال این زبان را در سطح ملی و بین المللی ترویج می‌د‌‌هند. زبان سوت از طریق نسل‌ به نسل و روابط والدین و کودک،‌ با دو روش رسمی و غیررسمی آموزش داده می‌شود.
حوزه‌های میراث فرهنگی ناملموس دانش و کنش هایی که به طبیعت و جهان معطوف اند/ سنت‌ها و بیان‌های شفاهی
تهدید‌ها ژیر شدن ماهران به این کار/ کاهش علاقه جوانان/ انتقال با مانع/ رسانه‌های جمعی/ تحول اقتصادی سریع/ کاهش رپتوار/ مهاجرت از روستا به شهر/ افزایش فناوری‌های جدید
SDGs تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه(۴)/  ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)
لینک دسترسی لینک به ICH
تصویر عنصر