سه‌گانه حماسی قرقیز: ماناس، سمتی، سیتک

سه‌گانه حماسی قرقیز: ماناس، سمتی، سیتک

نام عنصر سه‌گانه حماسی قرقیز: ماناس، سمتی، سیتک
کشور قرقیزستان
سال ثبت ۲۰۱۳
توضیحات مختصر سه‌گانه حماسی قرقیزستان، ماناس ، سمتی و سیتک، اتحاد و تبدیل قبایل پراکنده به یک ملت واحد توصیف می‌کند. این سه‌گانه به بیان حافظه تاریخی مردم قرقیز را می‌پردازد و به لطف جامعه‌ای از حماسه نویسان، زن و مرد ، در هر سنی زنده و پا‌بر‌جا مانده است.

راویان پس از تجربه یک رویای پیامبر‌گونه، که تصور می‌کنند که نشانه ‌ی از قهرمانان حماسه است، این فراخوان می‌پذیرند. در هنگام بیان، آن‌ها به حالت تقریباً خلسه وارد می‌شوند و از فرم‌های خاص روایت، ریتم، لحن و حرکات برای بازآفرینی فضای تاریخی حماسه استفاده می‌کنند. روایت این سه گانه ممکن است تا سیزده ساعت طول بکشد. اجراها در مناسبت‌های مختلف عمومی از رویدادهای روستا گرفته تا جشن‌ها و اعیاد ملی برگزار می‌شود. داستان نویسان حماسی همچنین از جوامع محلی و افراد در هنگام وقایع اجتماعی، درگیری‌ها یا حوادث و بلایای طبیعی پشتیبانی اخلاقی و معنوی می‌کنند. آنها سه‌گانه را میراث فرهنگی می‌دانند، بنابراین مسئولیت شخصی را برای حفظ آن به عهده می‌گیرند.  انتقال این هنر، به شیوه آموزش غیررسمی به صورت شفاهی از استاد به شاگرد انجام می‌شود. این سه‌گانه به جوانان کمک می کند تا تاریخ و فرهنگ خود، محیط طبیعی و مردم جهان را درک کنند و به آن‌ها احساس هویت می‌دهد. به عنوان عضوی از آموزش رسمی، این سه‌گانه دیدگاه مدارا کردن و چند فرهنگی را نیز ترویج می‌دهد.

حوزه‌های میراث فرهنگ ناملموس هنر‌های اجرایی/ سنت‌ها و بیان‌های شفاهی/ دانش‌ها و کنش‌هایی که به جهان و طبیعت و جهان معطوف‌اند
تهدید ها _________________
SDGs تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه(۴)/ دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران(۵)/ ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار(۱۶)
لینک دسترسی https://ich.unesco.org/en/RL/kyrgyz-epic-trilogy-manas-semetey-seytek-00876
تصویر عنصر