اتمام مهلت ارسال آثار برای نشان رسمی مرکز

مهلت ارسال آثار برای فراخوان مسابقه‌ی طراحی نشان رسمی مرکز میراث ناملموس تهران، در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۴ پایان یافت. آثار ارسالی از آن تاریخ

به بعد در مسابقه شرکت داده نخواهند شد. فرایند داوری آثار رسیده آغاز شده و برنده‌ی احتمالی مسابقه تا پایان آذر ماه معرفی خواهد شد.