اعلام نتیجه مسابقه نشان رسمی مرکز میراث ناملموس

مرکز میراث ناملموس تهران، ضمن سپاس از تمامی هنرمندان شرکت کننده در مسابقه طراحی نشان رسمی مرکز، به آگاهی می‌رساند فرایند داوری طرح‌های

دریافتی به پایان رسید. با توجه به نظر داوران محترم و با درنظرگرفتن جنبه‌های مطرح شده در فراخوان مسابقه، طرح ارسالی از سوی استودیو وال به عنوان طرح برنده‌ی مسابقه اعلام می‌شود. تصویر طرح ارسالی پس از طی روال‌های اداری و انطباق کامل آن با ضوابط مرکز میراث ناملموس تهران در وبسایت مرکز به نمایش در خواهد آمد.