اولین نشست عادی شورای حکام مرکز

اولین نشست عادی شورای حکام مرکز

اولین نشست عادی شورای حکام مرکز میراث ناملموس تهران، ۱۷ و ۱۸ آبان ۹۱ در هتل لاله تهران با حضور معاون رئیس جمهور، و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری،

معاونان این سازمان و اعضای شورا و مرکز منطقه‌ای در تهران، به‌همراه جمعی از نمایندگان کمیسیون ملی یونسکو در ایران، نمایندگانی از کشورهای قزاقستان و تاجیکستان به عنوان اعضای شورای حکام و متخصصان برجسته حوزه میراث ناملموس حضور داشتند و در آن بیانیه‌ای درباره تشکیل مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی در آسیای غربی و مرکزی تهیه شد.

 از مهم‌ترین برنامه‌های این نشست، انتخاب رئیس سنی نشست شورای حکام، گزارش رئیس موقت مرکز، تصویب برنامه نشست، تصویب مشخصات اعضای شورای حکام، انتخاب رئیس شورای حکام، تفویض ریاست جلسه به رئیس شورای حکام، تصویب نام مرکز، تصویب لوگوی موقت مرکز، تصویب اساس‌نامه مرکز، تصویب محدوده جغرافیایی مرکز، تصویب تشکیلات مرکز، انتخاب اعضای هیئت اجرایی مرکز، تصویب برنامه کار سالانه و بودجه، تصویب وب‌سایت مرکز، تصویب برنامه راهبردی و برنامه‌های بلند‌مدت و میان‌مدت و تصویب برنامه‌های سال نخست فعالیت مرکز بود.