روزجهانی میراث سمعی ‌و بصری

روزجهانی میراث سمعی ‌و بصری

۲۷ اکتبر از سوی یونسکو #روزجهانی میراث سمعی‌ و بصری نام گرفته‌است. هدف این روز افزایش آگاهی نسبت به اهمیت نگهداری و خطر از بین رفتن صداها و تصاویر ضبط شده‌ است و شعار امسال: «پنجره شما به جهان» است.