طراحی روی شال و پوشاک؛ پشمینه

طراحی روی شال و پوشاک؛ پشمینه

طراحی روی شال و پوشاک
پشمینه

اعضای پنل:
اسامی و عنوان ها دقیقا مثل پوستر

ترجمه قسمت کرم رنگ:

تاریخ و زمان

سه شنبه
۸ جون ۲۰۲۱ معدل با ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی )(ساعت ۱۰ صبح به وقت ایران)

لینک اتصال از طریق گوگل:

meet.google.com/off-ryzj-aby

:Meeting Code
off-ryzj-abv

هماهنگ کننده:

Mr. Saleem Beg
Convener, INTACH
J&K Chapter

رئیس جلسه

Mr. Mahmood Ahmad Shah
Director Handicrafts and Handlooms Kashmir