مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به مناسب روز جهانی صنایع دستی برگزار می کند

مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به مناسب روز جهانی صنایع دستی برگزار می کند

مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به مناسب روز جهانی صنایع دستی برگزار می کند

“سوزن، نقش و زن”

این نمایشگاه به صورت پخش زنده بر روی صفحه مجازی کاخ گلستان به آدرس golestanplace@  قابل بازدید می باشد.

زمان : سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹  / ۲۰ ژوئن ۲۰۲۰  ساعت ۱۴