نخستین ملاقات رئیس و کارکنان میراث ناملموس تهران با سرپرست جدید کمیسیون ملی یونسکو‎ی ایران

نخستین ملاقات رئیس و کارکنان میراث ناملموس تهران با سرپرست جدید کمیسیون ملی یونسکو‎ی ایران

در پی انتصاب دکتر سعدالله نصیری قیداری به سمت سرپرستی کمیسیون ملی یونسکوی ایران، صبح روز چهارشنبه، مورخ ۹۴/۳/۲۰، یداله پرمون، رئیس مرکز میراث ناملموس تهران، به همراه جمعی

از کارکنان مرکز، و در همراهی با مهندس یحیی رحمتی، مدیرکل ادارهی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، ضمن دیدار با وی، به تبیین روشهای ارتقای همکاریهای فیمابین پرداختند.

در ابتدای این دیدار، که نخستین ملاقات رئیس و کارکنان مرکز میراث ناملموس تهران با نصیری قیداری بود، پرمون، پس از تقدیم کردن تبریکات خود و همکارانش و نکوداشتن انتصاب مورد اشاره، به ارائهی گزارشی مختصر از پیشینه، علائق، شرح وظایف، و کارنامهی فعالیتهای مرکز میراث ناملموس تهران پرداخت، و به طور ویژه بر جایگاه محوری کمیسیون ملی یونسکوی ایران در تأسیس مرکز و نقش تعیین کنندهی آن در شورای حکام مربوطه تأکید نمود.

در همین ارتباط، از همراهیها و مساعدتهای مهندس یحیی رحمتی، مدیرکل ادارهی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان تقدیر ویژه به عمل آمد. رحمتی، نیز، ضمن ارائهی معرفی مختصری از مرکز، بر نقش تعیین کنندهی میراث فرهنگی ناملموس در عرصههای ملی، منطقهای و بینالمللی تأکید نمود، و در همین ارتباط مرکز میراث ناملموس تهران را ظرفیتی بزرگ در این ارتباط خواند.

نصیری قیداری، نیز، ضمن مثبت خواندن دیدار خود با رئیس و کارکنان مرکز میراث ناملموس تهران، و پس از اشاره به ظرفیت بالای این مقولهی میراثی در تقویت همگرایی، صلح، و دوستی آمادگی کمیسیون ملی یونسکوی تهران را برای همراهی با مرکز میراث ناملموس تهران اعلام نمود.

طرفین، در پایان، بار دیگر بر آمادگی کامل خود برای همراهی و همکاری تأکید نمودند، و مقرر شد گزارش فعالیتهای مرکز میراث ناملموس تهران و پیگیری پلان فعالیتها، به طور منظم، به اطلاع کمیسیون ملی یونسکوی ایران برسد.

از جمله مواردی که در این نشست توافقی اولیه درخصوص آن حاصل شد، پیشنهاد رئیس مرکز میراث  ناملموس تهران در زمینهی راهاندازی «کمیتهی میراث فرهنگی ناملموس» در جمع کمیتههای تخصصی کمیسیون ملی یونسکوی ایران بود، که با استقبال سرپرست جدید این کمیسیون مواجه شد.