نخستین کارگاه آموزشی عملیاتی‏ سازی کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس مرکز میراث ناملموس تهران

نخستین کارگاه آموزشی عملیاتی‏ سازی کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس مرکز میراث ناملموس تهران

مرکز میراث ناملموس تهران در راستای اجرای برنامه‏‏‌ی‏ کاری سال ۲۰۱۶ خود، اولین کارگاه ظرفیت‌‏سازی را طبق برنامه در محل سالن کنفرانس پژوهشگاه میراث فرهنگی

و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری، در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۵برگزار کرد. دراین کارگاه که با هدفِ عملیاتی‏‌سازی کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (کنوانسیون ۲۰۰۳) برگزار گردید، خانم دکتر ژانت بلِیک مدرس رسمی یونسکو و مشاور مرکز به عنوان مدرسِ این کارگاه، نمایندگانی از دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی، نمایندگانی از روابط عمومی و بین الملل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و هم‏چنین کارکنان مرکز میراث ناملموس تهران حاضر بودند.

این کارگاه آموزشی نخستین کارگاه از سلسله کارگاه‌‏هایی است که مطابق با برنامه‏‌ی‏ کار سال ۲۰۱۶ مرکز میراث ناملموس تهران برگزار شده ‏است.