نشست نقد کتاب پری کشی: تاریخ عشق به روایت پریان شمال

نشست نقد کتاب پری کشی: تاریخ عشق به روایت پریان شمال

مرکز میراث ناملموس تهران برگزار می کند:
نشست نقد کتاب پری کشی: تاریخ عشق به روایت پریان شمال
سوم آبان ماه ساعت ده و سی تا دوازده و سی
سخنرانان:
دکتر نگار داوری اردکانی استاد دانشگاه شهید بهشتی
حسین میرزایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دبیر نشست: شروین گودرزی معاون مرکز و مدیر بخش میراث ناملموس
با حضور نویسنده کتاب:
علیرضا حسن زاده
برای مشاهده نشست به لینک زیر رجوع کرده و با گزینه مهمان وارد شوید:

https://www.skyroom.online/ch/richt.dtp/bookreview