هنر خوشنویسی ایران، در قالب برنامه‌های خوب پاسدارنه به ثبت جهانی رسید

هنر خوشنویسی ایران، در قالب برنامه‌های خوب پاسدارنه به ثبت جهانی رسید

امروز مورخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰ در جریان شانزدهمین نشست کمیته‌ی بین‌دولتی کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس، هنر خوشنویسی ایران، در فهرست اقدامات پاسدارانه‌ی خوب (موفق) ثبت شد.