کارگاه آموزشی ظرفیت‌سازی کارشناسان حوزه میراث فرهنگی ناملموس در ترکمنستان، خرداد ۱۳۹۴

کارگاه آموزشی ظرفیت‌سازی  در حوزه­ی میراث فرهنگی ناملموس در ترکمنستان، برای کارشناسان حوزه­ی میراث فرهنگی ناملموس جهت معرفی و اجرایی نمودن کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو  با همکاری دفتر منطقه ای یونسکو تهران برگزار شد. مدرس این کارگاه آموزشی ۷ روزه، ژانت بلیک، از مدرسان بین­المللی یونسکو بود.

از جمله وظایف پیش­بینی شده برای مرکز میراث ناملموس تهران، ارتقای کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو و اجرای آن در آسیای غربی و مرکزی از طریق برگزاری کارگاه آموزشی و سمینار با هدف شناسایی، معرفی و ارتقای میراث فرهنگی ناملموس در کشورهای عضو مرکز می­باشد.