۱۰۰

۱۰۰

عکاس: حدادمنصوری
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: مادر سخت کوش من
تاریخ عکس: ۲۳/۰۷/۱۳۹۷
محل عکس: استان لرستان، شهرستان الیگودرز ،در منطقه ی ذلقی غربی، روستای پز
کد عکس: ۰۹۶۸۲-۱۴
در منطقه ی ذلقی غربی شهرستان الیگودرز استان لرستان، زنان عشایر بختیاری به فرزندان خود بافتن صنایع دستی قوم خود را آموزش می دهند. در اینجا مادر خانواده در حال آموزش بافتن ” لت” به دخترش می باشد. از بافتن چند عدد “لت” و در کنارهم قرار دادن و دوختن آنها به هم سیاه چادر درست می شود.

In the western Zalaghi area of Aligoodarz city, Lorestan province, Bakhtiari tribal women teach their children to knit their own crafts.
Here, the mother of the family is teaching her daughter to knit “Lat”. Weaving a few “Lat” and putting them together and sewing a black tent will be woven.