۱۰۳

۱۰۳

عکاس: منصوروحدانی
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: خوس دوزی زنان بلوچ
تاریخ عکس: ۱۳۸۷
محل عکس: استان هرمزگان، شهرستان سیریک
کد عکس: ۰۵۳۳۰-۱۲
زنان بلوچ استان هرمزگان در کشور ایران، با برقه قرمز بلوچ شناخته می شوند، در خانه های خود بصورت انفرادی یا گروهی کارگاه های کوچک صنایع دستی دارند. آنها روزانه مشغول به ساختن این صنایع دستی خاص هستند و در تزیینات پیراهن، شلوار و … به کار میبرند، این سنت از زمان های خیلی قدیم بوده و تا نسل امروز ادامه داشته است.
Baluch women of Hormozgān state in Iran are known with red Baluch burqa. They have small workshops of handicrafts in groups & individuals. They are making these special crafts daily and use them in shirts and pants as decorating, this tradition came from far too long and has continued until today’s generation.