۱۰۵

۱۰۵

عکاس: معصومه فریبرزی
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: آغاز زندگی
تاریخ عکس: مهر ماه ۹۶
محل عکس: ایران، روستای اورتاسو
کد عکس: ۰۳۸۳۹-۱۵

داماد در پایان مراسم عروسی از پشت بام به طرف مهمان ها سیب و شکلات پرتاب می کند. هریک از تماشاگران و مهمانها که توانست شکلات یا سیب را بگیرد به زودی عروسی قسمت او نیز می شود.