۱۰۶

۱۰۶

عکاس: مریم آل مومن دهکردی
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: عروسک های ما
تاریخ عکس: ۲۹/۰۸/۱۳۹۷
محل عکس: تاجمیر
کد عکس: ۰۷۸۱۱-۱۴

عروسک های تاجمیر نشانه های فرهنگ غنی منطقه را با خود همراه دارند و در حین ساخت عروسک ها لالایی ها، شعرها و خاطرات زندگی روستایی عشایری که دانش بومی ارزشمندی در آن نهفته است نیز احیا می شود. ساخت عروسک ها به مثابه ساخت یک فرهنگ کوچک از جامعه محلی است؛ چرا که یک عروسک با خود پوشاک، آرایه ها، داستان ها و دیگر آداب و رسوم بومی را نیز معرفی می نمایند

The dolls of “Tajmir” are symbol of community culture. Old poems, sleep songs and historical memories of nomadic people will sing During providing them, which is included to much Indigenous Knowledge.
Providing these dolls are like providing The small culture of the local community.
Because a doll can announce apparel, arrays, histories, and traditional customs.