۱۰۷

۱۰۷

عکاس: محمد عظیم مایلی
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: rural life
تاریخ عکس: ۱۳۹۷
محل عکس: ایران، خراسان جنوبی، بیرجند
کد عکس: ۱۳۲۴۳-۱۴
تعدادی زن روستای در یک کارگاه خانگی مشغول گلدوزی هستند، اکثریت زنان روستایی استان خراسان جنوبی بوسیله¬ی گلدوزی، عروسک¬دوزی و ….. امرار معاش می¬کنند. گلدوزی و کارهای دوزندگی جز صنایع دستی این استان میباشد.

Some of women from village, in the home workshop doing embroidery. In south khorasan province the majority of rural women , subsistence with needlework and broidery or Embroidery and needlework is one of the handicrafts in this province