۱۱۵

۱۱۵

عکاس: عمران کامیاب
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس:
تاریخ عکس:
محل عکس:
کد عکس: ۰۳۸۷۱-۱۲

عاشق یار محمد عیسی بیگلو۸۵ساله یکی ازمفاخرزنده بشری است وحافظه فوق العاده ای داردکه توانسته است۷۵ داستان ،قصه ونقل های بومی ومحلی رادرسینه خود حفظ کند.داستانهای با موسیقی خاص خود

Ashag yar mohammad Isa Biglu 85 is a human destroyer and has a tremendous memory that has been able to retain 75 old stories tales and old manners Stories with their own music