۱۱۶

۱۱۶

عکاس: سعید قاسمی
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: چله
تاریخ عکس: ۱۳۹۷
محل عکس: اهر، روستای انجرد
کد عکس: ۰۲۹۳۷-۱۲/۱۳
اهر.روستای انجرد۱۳۹۷

درروستاهای اهرشب چله ازاهمیت وارزش والایی برخوردار است.بخصوص درروستای انجرد این شب با آداب ویژه ای برگزار می شود.دیدار از بزرگان ودورهمی،سین ثابت شب چله می باشد.قصه گویی بزرگان وداستان سرایی عاشیقها درکنار سفره چله که حتما هم روی کرسی چیده می شود رنگ ولعاب خاصی به سفره چله می بخشد

Chelleh
Ahar Anjard village 1397
Chelleh night is very valuable for the people of the Ahars villages.Especially in the Anjard village this night is held by some special costumes.Visting the relatives is one important part of this night.Old people tell stories about legendary lovers when all family sits around Korsi and make this night more beautiful.