۱۲۲

۱۲۲

عکاس: سیامک ایمان پور

ملیت:

رتبه:

عنوان عکس: مراسم عید

تاریخ عکس: ۱۳۹۱

محل عکس: جرگلان

کد عکس: ۰۶۹۵۸-۱۲/۱۵

مرحوم استاد نوازنده دوتار آقای جوانمرد به همراه نوه اش (چناران)
(بخشی ) ها ، نوازندگان دوره گرد قوم کرمانج که به عبارتی راویان شفاهی فرهنگ وتاریخ، حوادث ورویدادهای تراژدیک قوم خود بودند.
مرحوم استادحاج اصغر جوانمردی ازبازماندگان نسل بخشی های خراسان شمالی بود.
دراین عکس اودر حال آموزش نوازندگی به همراه نوعی نمایش عروسکی است که با نواختن
ساز دوتار به حرکت در می آید