۶۵

۶۵

عکاس: سید مهرداد شریفی
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: شانه ساز
تاریخ عکس: ۱۳۹۲
محل عکس: کردستان، روستای اورامانت
کد عکس: ۵۲۳۸-۱۵

در روستای اورامان، یکی از روستاهای زیبای استان کردستان، بعضی از مشاغل قدیمی پابرجا هستند. کارگاه¬های نجاری از جمله کارگاه
شانه¬سازی از این جمله اند؛ که در آن پیرمردی هنوز به حرفه¬ی به جامانده از اجداد خود مشغول به کار است و نوه¬ی او با کنجکاوی به فعالیت پدربزرگ خود چشم دوخته و از او می آموزد.

In Uraman Village, one of the beautiful villages of Kurdistan province, some old jobs are still in place, such as Woodcraft shops including comb maker shops that an old man still works in a profession that remain from his ancestors and his grandson looks at his grandfather’s activity with curiosity and learns from it.