۶۶

۶۶

عکاس: سیامک ایمان پور
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: مراسم عید
تاریخ عکس: ۱۳۹۱
محل عکس: جرگلان
کد عکس: ۰۶۹۵۸-۱۲/۱۵

مراسم عید قربان درمناطق ترکمن نشین شمال خراسان( راز وجرگلان)

 ازحاشیه شرقی دریای مازندران به سمت شرق ایران به خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد می رسیم . دراین خطه اقوام متعددی از جمله قوم ترکمن با فرهنگ ، آداب ورسوم ولباس های شاخص خود حضوردارند.

رازوجرگلان یکی از بخش های استان خراسان شمالی مرکز سکونت آن ها است. سنت دینی قربانی کردن مهم ترین عید وجشن آن ها است.

دراین عکس بزرگ خاندان نحوه آماده کردن وروش صحیح استفاده ازلباس سنتی رابه نوجوانان

قوم خود یادآوری می کند.