۸۰

۸۰

عکاس: احسان جزینی
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس :مشک زنی
تاریخ عکس:۱۱ خرداد ۹۷
محل عکس:استان اصفهان، روستای پادنا، شهرستان سمیرم
کد عکس: ۰۴۶۸۵-۱۳

زن عشایر در حال مشک زنی و آموزش به کودکان در روستاهای توابع شهرستان سمیرم در استان اصفهان.خیک یا مَشک ظرف چرمینی از پوست گوسفند و بز و گوساله است که برای حمل و نگهداری آب، دوغ، روغن و غیره در بین ایلات و عشایر از آن استفاده می‌شود. پوست گوسفند که درست و بدون شکافتن از وسط کنده باشند و در آن ماست و دوغ و آب و جز آن بریزند را خیک یا خیگ می‌گویند. اگر پشم روی این پوست نیز کنده و دباغی شده باشد به آن مَشک گفته می‌شود. استفاده از خیک و مشک آب بیشتر در مناطق خشک و گرمسیر سودمند است و با باد کردن آن از آن برای گذر از آب هم استفاده می‌شود. پیشینه کاربرد خیک در میان کوچ‌گردان احتمالاً به پنج هزار سال پیش می‌رسد. تصاویری از نقش‌برجسته‌های آشور باستان مربوط به ۳۰۰۰ سال پیش به‌جا مانده که استفاده از خیک برای شناور ماندن بر روی آب را نشان می‌دهد.

Nomad woman at shaking the Leatherbag and training the children in the villages of Semirom Town in Isfahan Province. Leatherbag(Mashk in Farsi) is a leather container of sheep or goat skin which is used for keeping and delivering liquids such as water, oil, yogurt liquid, etc. by Nomads and Tribesmen. The sheep or goat skin which is removed completely from the animal body without piercing; in which yogurt, water, oil, etc is put and kept. It is called Khig in Farsi. If the wool is removed and tanned, it is called Mashk (leatherbag) in Farsi. These are used more in dry and hot areas and also by inflating them, they can be used for passing the water. The history of using Khig probably backs to 5000 years. Some remained embossed drawings of Ancient Ashoor belonging to 3000 years ago show using Khig for floating on the water.
.