۸۱

۸۱

عنوان عکس: سوزن دوزی
تاریخ عکس: ۱۱/۰۹/۱۳۹۷
محل عکس: ایرندگان- خاش- سیستان و بلوچستان
کد عکس: ۰۴۰۲۹-۱۵

 

 دختران عشایر منطقه ی ایرندگان شهر خاش در کنار کپرها به سوزن دوزی نقوش تزئینی لباس زنانه بلوچی مشغول هستند