۸۶

۸۶

عکاس: امین پاسی شیرازی
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس:
تاریخ عکس:
محل عکس:
کد عکس: ۰۱۳۳۷-۱۱

صدای ساز تشمال و زنان و مردانی که دایره وار و با تکان دادن دستمالهای رنگانگ و با حرکاتی موزون میرقصند، مشخصه مراسم عروسی و شادی در بین لرهای بختیاری است.
زنان با لباسهای رنگانگ محلی و مردان با دَبیت و چوقا میرقصند و هراز گاهی صدای کِل زدن زنها به گوش میرسد

One of the characteristics of wedding and happiness among the Bakhtiari’s Lurs is the sound of Tushmal(vocalist) and the dance of men and women who do that with a rhythmic movements and in a circular position while they move colorful napkins.
Women dance with colorful local costumes and men with Debby’s pants and Chukas while every now and then the sound of cheers is heared.