۹۰

۹۰

عکاس: ارغوان کردی
ملیت:
رتبه:
عنوان عکس: همکاری
تاریخ عکس: ۲۵ اسفند ۹۸
محل عکس: روستای آلتین تخماق
کد عکس: ۱۴۰۰۰-۱۴