۹۱

۹۱

عکاس: ارغوان کردی

ملیت:

رتبه:

عنوان عکس:  همکاری

تاریخ عکس: ۲۵ اسفند ۹۸

محل عکس: روستای آلتین تخماق

کد عکس:  ۱۴۰۰۰-۱۴