سفری به یاد ماندنی به اصفهان

تور بی نظیری بود و تا عمر دارم به یاد خواهم داشت
ممنون از زحمات شما