شیشلیک های شگفت انگیز

دوستان من برای بار هزارم هست که به رستوران شاندیز می آیم
شیشلیک های این رستوران بهترین هست و با هر ذائقه ایی سازگار است