ارتباط با ما

تهران، خیابان فردوسی شمالی، خیابان شهید تقوی (کوشک)، نبش کوچه‌ی مهنا، شماره‌ی ۳۱، عمارت کوشک، مرکز میراث ناملموس تهران

صندوق پستی: ۱۱۱۵۵۱۶۹۳

کدپستی: ۱۱۴۵۶۸۶۳۱۴

تلفن: ۹۸۲۱۶۶۱۷۱۳۳۶+ ،۹۸۲۱۶۶۱۷۰۱۷۴+

ریاست: ۹۸۲۱۶۶۱۷۰۱۸۰+

ایمیلinfo@tichct.ir :

فکس: ۹۸۲۱۶۶۱۷۰۱۶۰+