هیئت اجرایی

به منظور حصول اطمینان از عملکرد مطلوب مرکز در فاصله‌­ی میان نشست­‌های شورای حکام، یک هیئت اجرایی تام الاختیار مرکب از ۵ عضو منتخب و منتصب از سوی شورای حکام، تشکیل خواهد شد.

هیئت اجرایی دو مرتبه در سال تشکیل جلسه خواهدداد.

کارکرد هیئت اجرایی بر اساس آئین‌کار هیئت اجرایی خواهد بود که مقرر است پیش‌نویس آن، در جریان نخستین سال پس از تشکیل نخستین شورای حکام، توسط دبیرخانه­‌ی مرکز تهیه شود، و توسط هیئت اجرایی مورد اشاره، در نخستین نشست آن، به تصویب برسد.

ترکیب هیئتاجرایی با ارجاع به آئین‌کار هیئت اجرایی تعیین خواهد گردید.

شورای حکام، در جریان نخستین نشست خود‌، نمایندگانی را برای عضویت در شورای اجرایی، برای سال نخست، تعیین و منصوب خواهد کرد؛ نمایندگان مزبور در مرتبه “اعضای موقت هیئت اجرایی” در طول نخستین سالی که تا زمان تدوین و تصویب آئین‌کار هیئت اجرایی مرکز باقی است، به انجام وظیفه خواهند پرداخت.

آئین‌ کار هیئت اجرایی نحوه­‌ی انتصاب و / یا انتصاب مجدد اعضای هئیت مزبور را تعیین خواهد نمود.

وظایف هیئت اجرایی مرکز

هیئت اجرایی مرکز وظیفه خواهد داشت:

الف- بر اجرای برنامه­‌ها و فعالیت­‌های مصوب نظارت داشته باشد،

ب-برنامه‌ها و بودجه‌ی مرکز، همچنین پیش‌نویس مصوبات شورای حکام را، به منظور ارائه‌­ی پیشنهاد به شورای حکام در ارتباط با راهبرد و برنامه‌­های بلند‌مدت و میان‌مدت مرکز، بازبینی نماید.